Nikoli sam

Organi društva

Organi društva so:

 1. Občni zbor
 2. Nadzorni odbor
 3. Predsednik društva
 4. Izvršni odbor (predsednik društva + vodje sekcij)
 5. Vodje sekcij
 6. Sekcije društva
 7. Tajnik društva

Pravila društva – za ogled kliknite tukaj

Občni zbor oz. Zbor članstva

zbor_članstva

Je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva, ki imajo tudi polnopravno glasovalno pravico. Pravila društva – 16. člen do 23. člen

Je najvišji organ, ki sprejema najpomembnejše odločitve. Sestavljajo ga vsi člani društva, praviloma se setaja enkrat letno, skliče ga Izvršni odbor društva.

Med najpomembnejšimi odločitvami so naslednje:
– sprejema statut društva;
– voli oziroma imenuje organe društva;
– sprejema letni program in finančni načrt;
– določa smernice delovanja Izvršnemu odboru.

Nadzorni odbor društva

nadzorni_odbor

Njegova naloga je, da spremlja delo izvršnega odbora, tako iz vsebinskega kot finančnega vidika. Pravila društva – 34. člen

Nadzorni odbor spremlja delo Izvršnega odbora, spremlja in izvaja poslovanje društva, vključno s finančnim poslovanjem. Praviloma se sestane 1 x na leto in Občnemu zboru članstva poda oceno in predlog za posamezno leto.

Sestavlja ga predsednik in dva člana.

Predsednik društva

president
Je zastopnik društva in odgovorne v pravnem prometu. Pravila društva – 32. člen

Predsednik društva je zastopnik društva v pravnem prometu in predstavlja društvo ter je istočasno predsednik izvršnega odbora.

Odgovoren je za delovanje društva v skladu s Pravili društva in pravnim redom Republike Slovenije.

Izvršni odbor društva

sestanek1

Upravlja društvo v času med dvema Občnima zboroma članstva po smernicah, sprejetih na občnem zboru (Letni programi). Pravila društva – 24. člen – 31. člen

Opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno – tehnične zadeve. Je izvršilni organ občnega zbora in opravlja zadeve, ki mu jih naloži Občni zbor in druge zadeve, ki sodijo v njegovo naravo dela in pristojnost.

Vodje sekcij

sestanek

Vodje sekcij so odgovorni za izvajanje in uresničevanje vsakoletnega Programa društva v skladu s smernicami in poslanstvom društva Pravila društva – 3. odstavek 6. člena

Vodje sekcij so člani Izvršnega odbora društva in so odgovorni za izvajanje programa posamezne sekcije.

O delu sekcije so dolžni poročati predsedniku društva oziroma Izvršnemu odboru ter pripravljati in skrbeti za izvajanje programa dela in finančni načrt svoje sekcije.

Sekcije društva

sekcije

Za lažje izvajanje nalog in programa društva ima društvo pet sekcij, katerih naloga je, da v okviru svojega področja izvajajo program, skladno s sprejetim letnim programom in finančnim načrtom društva. Pravila društva – 3. odstavek 6. člena

 • Sekcije so:
 • Družbeno humanitarna sekcija – vodja: Ivanka Jerman
 • Kulturno umetniško glasbena sekcija – vodja: Trudi Černoša
 • Sekcija za delo z mladimi – vodja: Mateja Bončina
 • Svetovalno zdravstvena sekcija – vodja: Marija Lovrić
 • Turistična sekcija – vodja: Milan Novak

Tajnik društva

tajnik

Njegova naloga je, da po navodilih in smernicah Izvršnega odbora in predsednika društva opravlja administrativno tehnična dela. Pravila društva – 33. člen
Tajnik društva sodeluje pri delu organov, sekcij in komisij ter se udeležuje sestankov in sej organov društva. Na sejah in sestankih piše zapisnike.

Pripravlja in zbira gradivo za seje organov in nadomešča bajnika društva v času njegove odsotnosti.